بیمه

ما بیماران را از لحظه ای که وارد کشور می شوند تا زمان خروج آنها بیمه می کنیم.